logo poštové služby

Prístup do verejnej poštovej siete


Ako sme už viackrát informovali nový poštový zákon priniesol viacero zmien. Jednou z nich je aj tzv. prístup do verejnej poštovej siete. V tejto téme mesiace sa pozrieme podrobnejšie práve na tento nový inštitút. Čo vlastne znamená, prečo bol vytvorený a ako sa v praxi uplatňuje.

 

Verejná poštová sieť

Ide vlastne o poštovú sieť poskytovateľa univerzálnej služby (Slovenská pošta a.s.). V podstate zahŕňa všetky zariadenia a know how, ktorý poštový podnik používa pri poskytovaní poštových služieb. Ide teda vlastne o infraštruktúru Slovenskej pošty (vrátane napr. pôšt, triediacich zariadení, vozidiel, poštových schránok, zamestnancov).

 

Prístup do verejnej poštovej siete

V súlade s § 9 ods. 5 Zákona o poštových službách je poskytovateľ univerzálnej služby povinný uzavrieť s poštovým podnikom poskytujúcim zameniteľné poštové služby zmluvu o prístupe k verejnej poštovej sieti. V praxi teda musí na základe zmluvy a za odplatu Slovenská pošta (SP) sprístupniť alternatívnym operátorom, ktorý poskytujú zameniteľné poštové služby, časť alebo celú svojej infraštruktúru. Uvedené sa realizuje na základe zmluvy, pričom podmienky pri rovnakých požiadavkách poštových podnikov musia byť zo strany SP rovnaké. Klasickým prípadom využitia verejnej poštovej siete je odovzdanie poštových zásielok, ktoré vybral alternatívny poštový operátor SP, aby ich doručila adresátom. Samozrejme požiadavky alternatívnych poštových operátorov môžu byť limitované kapacitnými a technickými obmedzeniami SP.

 

Prečo bol vytvorený?

Inštitút prístupu do verejnej poštovej siete nie je žiadna špecialita týkajúca sa poštových služieb. Obdobný systém bol vytvorený aj po liberalizácii napr. telekomunikačných alebo distribučných služieb (distribúcia elektrickej energie, plynu a pod.). Súvisí to práve s dlhodobým zabezpečovaním týchto služieb v pozícii prirodzeného monopolu. Poštové služby dlhodobo poskytovala 100 % štátom vlastnená Slovenská pošta ako tzv. poskytovateľ univerzálnej služby. Práve tento historický vývoj a povinnosť poskytovať univerzálnu službu, malo za následok, že tento štátom vlastnený poštový podnik si vytvoril najširšiu a najkvalitnejšiu poštovú sieť. No a keďže cieľom liberalizácie je vytvorenie konkurenčného trhového prostredia s cieľom priniesť zákazníkom vyššiu kvalitu a lepšie ceny, vznikol inštitút prístupu do verejnej poštovej siete. Tento má totiž zabezpečiť podľa možnosti vyrovnanie štartovacích pozícií a samozrejme zefektívniť využitie robustnej poštovej siete SP. V § 9 poštového zákona sa doslovne uvádza, že sa tak má diať na účely ochrany záujmov užívateľov poštových služieb alebo zachovania efektívnej hospodárskej súťaže.

 

Aký je postup pri využití prístupu do siete?

Základný rámec je definovaný v § 9 Zákona o poštových službách. Konkrétnejšie podmienky a postupy sú obsiahnuté v Obchodných podmienkach - Prístup do verejnej poštovej siete, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2012. Ich prílohou je :

 

  • Pr. č. 1: Zmluva o poskytnutí prístupu do verejnej poštovej siete
  • Pr. č. 2: Výzva na uzavretie zmluvy o prístupe...
  • Pr. č. 3: Zmluva o ochrane dôverných informácií
  • Pr. č. 4: Zoznam prístupových miest
  • Pr. č. 5: Technické parametre (týkajúce sa označovania zásielok, ich triedenie, zväzkovania, vyznačovania podacích čísel a pod.).

 

Poštový podnik poskytujúci zameniteľné poštové služby musí najskôr zaslať SP písomnú výzvu na uzavretie zmluvy o prístupe - na predpísanom tlačive (Príloha č. 2 obchodných podmienok). Vo výzve okrem svojich identifikačných údajov uvedie aj popis jeho požiadaviek na využívanie verejnej poštovej siete, vrátane početností a miest prístupu. Súčasťou Výzvy musia byť aj prílohy (napr. výpis z obchodného registra, kópia registrácie poštového podniku, podpísaná zmluva o ochrane dôverných informácií). SP posúdi predloženú výzvu a v prípade splnenia definovaných kritérií najneskôr do 20 dní zašle poštovému podniku návrh Zmluvy. Po jej podpise poštovým podnikom môže začať spolupráca v súlade s ustanoveniami zmluvy.


Ak napr. poštový podnik pošle neúplné podklady SP ho do 10 dní požiada o ich doplnenie. Poštový podniky musí na toto dožiadanie spätne reagovať najneskôr do 5 dní. V prípade, že poštový podnik v stanovenej lehote nezašle požadované podklady alebo existujú iné okolnosti v súlade so zákonom SP zamietne výzvu poštového podniku. Ak do 30 dní odo dňa doručenia výzvy podľa odseku 1 nedôjde k uzavretiu zmluvy o prístupe, pristupujúci poštový podnik je oprávnený podať návrh Poštovému regulačnému úradu na rozhodnutie o určení sporného obsahu zmluvy o prístupe.

 

Ako musia byť zásielky pripravené?

V predchádzajúcej časti sme sa zaoberali skôr formálnymi a procedurálnymi otázkami pri využívaní inštitútu prístupu do verejnej poštovej siete. Pozrime sa však konkrétne podmienky za akých môže poštový podnik využiť verejnú poštovú sieť SP.
V podstate môže poštový podnik využiť sieť SP na prepravu a doručenie ním vybratých zásielok, ktoré spadajú do kategórie zameniteľných služieb, teda obdobných služieb ako sú univerzálne služby SP. Ide predovšetkým o listy, balíky, direkt maily, doporučené a poistené listy, úradné zásielky. Ale tiež o zabezpečenie služieb Doručenka, Do vlastných rúk, Krehké a Neskladné. No a v neposlednom rade je to tiež bezplatné poskytnutie databázy PSČ, služby poštových priečinkov, vracania, doposielania a uloženia zásielok.

Spomínané zásielky môže poštový podnik odovzdať na jednom zo štyroch stanovených miest - poštách. Ide vlastne o pošty (BA 12, ZV 2, KE 012, ZA 12) sídliace v Hlavných spracovateľských strediskách (HSS). V závislosti od toho či sú zásielky pristupujúcim poštovým podnikom triedené alebo netriedené a či ide o zásielky podané v rámci toho HSS, kde sú aj adresované existujú 3 základne typy prístupov do verejnej poštovej siete SP. Ak zásielky poštový podnik nevytriedi môže ich podať v ktoromkoľvek zo štyroch prístupových bodov ide o tzv. PRÍSTUP č. 1. Pri PRÍSTUP-e č. 2musia byť zásielky vytriedené (listové podľa celého PSČ, balíky podľa prvých 3 číslic PSČ) a ide o zásielky podané v inom sídle HSS, ako sú aj adresované. Pri PRÍSTUP-e č. 3 musia byť zásielky taktiež vytriedené a sú to zásielky byť podané v sídle toho HSS, kde sú aj adresované.

Komplexné porovnanie všetkých druhov prístupu je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Ceny za využitie prístupu

Ceny za prístup do verejnej poštovej siete musia zahŕňať reálne a účelne vynaložené náklady, ktoré vzniknú SP pri zabezpečení tohto prístupu a samozrejme môžu zahŕňať primeraný zisk. Ide z pohľadu daňovej klasifikácie o služby s pridanou hodnotou. Slovenská pošta ceny za prístup do verejnej siete nezverejnila a poskytuje ich len poštovým podnikom, ktorý jej zašlú Výzvu na uzavretie zmluvy o prístupe. Samozrejme už z povahy (miesto odovzdania do siete, spracovanie zásielok) jednotlivých druhov prístupu je zrejmé, že najnižšie ceny si SP bude uplatňovať pri PRÍSTUPE č. 3.


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..